Photo

Đỗ Thanh Tâm

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn làm công việc liên quan đến tiếng Nhật

 

Học vấn
2017 - 2021
Đại học Hà Nội Giỏi

Ngôn ngữ Tiếng Nhật

Kinh nghiệm
Tháng 03 - 2019 đến 07 - 2019
ADSJ - Angelo Dance Studio Japan Nhân viên hành chính partime

+ Mô tả công việc:
Dịch cho giáo viên người nhật, làm công việc hành chính khác

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ