Hải Dương
Thành viên từ 2021
Photo

Lê Lương Phong

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Tôi muốn trở thành kỹ thuật viên
Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt

Học vấn
2017 - 2020
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khá

Cơ Khí

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ