Photo

NGUYỄN NGỌC SƠN

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

_Mục tiêu ngắn hạn (3 tháng): Quen với môi trường, cường độ làm việc của công ty, hoàn thành các chỉ tiêu được giao, và hoà đồng với đồng nghiệp.
_Mục tiêu dài hạn: Trở thành 1 người bán hàng giỏi, cung cấp đến khách hàng sản phẩm chất lượng, giải đáp thắc mắc cũng như hỗ trợ khách hàng tối đa có thể.

Học vấn
Năm 2015 - 2019: Đại Học
Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Khá

Kỹ Thuật Cơ Khí

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ