Photo

Phạm Hoàng Sơn

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Tôi muốn trở thành người tối ưu hóa sản xuất thông qua quản cách quản lí sản xuất khoa học

Học vấn
2009 - 2013
Đại Học Cần Thơ Đại học

Quản Lý Công Nghiệp

Kinh nghiệm
Tháng 07 - 2018 đến 03 - 2020
Công ty TNHH Intel Products Việt Nam Nhân viên kỹ thuật

+ Mức lương: 7,200,000
+ Mô tả công việc:
Vận hành bảo trì máy robot

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ