Photo

Tạ Thị Kim Anh

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Tôi muốn tự lập và phát triển tốt hơn về bản thân mình

Học vấn
2016 - 2019
Cao Đẳng y tế Bình Dương Dược sĩ

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ